Hazar Ykdysady Forum - Awaza 2019

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2018-nji ýylyň 7-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi, onda ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň sekiz aýynda alnyp barlan işleriň jemleri jemlenildi, Prezident maksatnamalarynyň we ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça kabul edilen beýleki maksatnamalaryň ýerine ýetirilişine seredildi.

08.09.2018ý.

Giňişleýin

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzyň täze gurluşyklarynda işleriň barşy bilen tanyşdy

  2018-nji ýylyň 4-nji sentýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýewiň haýyşy boýunça dikuçarda paýtagtymyzda alnyp barylýan iri gurluşyklaryň, birnäçe desgalaryň, şäheriň durmuş düzümini ösdürmek, abadanlaşdyrmak boýunça maksatnamanyň iş ýüzünde ýerine ýetirilişi bilen tanyşdy. Milli Liderimiz uçuşyň dowamynda paýtagtymyzyň ekologiýa ýagdaýyna aýratyn üns berdi.

05.09.2018ý.

Giňişleýin

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň mekdep okuwçylaryna, talyp ýaşlaryna, mugallymlaryna we bilim işgärlerine

01.09.2018

Hor­mat­ly bi­lim iş­gär­le­ri!
Mäh­ri­ban ta­lyp­lar, eziz okuw­çy­lar!

Si­zi «Türk­me­nis­tan — Be­ýik Ýü­pek ýo­lu­nyň ýü­re­gi» diý­lip at­lan­dy­ry­lan ýy­lyň aja­ýyp gün­le­rin­de giň­den bel­len­ýän baý­ram — Bi­lim­ler we ta­lyp ýaş­lar gü­ni hem-de 2018 — 2019-njy Tä­ze okuw ýy­ly­nyň baş­lan­ma­gy bi­len tüýs ýü­rek­den gut­la­ýa­ryn!

03.09.2018ý.

Giňişleýin