Hazar Ykdysady Forum - Awaza 2019

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

2018-nji ýylyň 24-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ruhyýet köşgünde Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Aleksandr Blohini kabul etdi. Duşuşygyň dowamynda döwlet Baştutanymyza atasy Berdimuhamet Annaýewiň mynasyp bolan “Edermenligi üçin” diýen medalyň dabaraly gowşurylyşy boldy.

25.09.2018ý.

Giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti egindeşlerine baýramçylyk mynasybetli ýadygärlik nyşanlaryny gowşurdy

2018-nji ýylyň 24-nji sentýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ruhyýet köşgüniň “Şat” otagynda Mejlisiň Başlygyna, wise-premýerlere, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylaryna, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlerine ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 27 ýyllygy mynasybetli ýadygärlik nyşanlaryny hem-de özüniň täze döreden “Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly ikinji kitabyny we “Türkmenistan Durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmegiň ýolunda” atly ylmy kitabyny gowşurdy.

25.09.2018ý.

Giňişleýin

Dün­ýä türk­men­le­ri­niň yn­san­per­wer bir­le­şi­gi­niň XXI mas­la­ha­ty­na gat­na­şy­jy­la­ra

Dün­ýä türk­men­le­ri­niň yn­san­per­wer bir­le­şi­gi­niň hor­mat­ly ag­za­la­ry!

Si­zi Dün­ýä türk­men­le­ri­niň yn­san­per­wer bir­le­şi­gi­niň XXI mas­la­ha­ty­nyň öz işi­ne baş­la­ma­gy bi­len tüýs ýü­rek­den gut­la­ýa­ryn. Be­lent mak­sat­la­ra ruh­lan­dyr­ýan Mil­li baý­ra­my­myz bo­lan Türk­me­nis­ta­nyň Ga­raş­syz­lyk gü­nü­niň 27 ýyl­ly­gy­nyň öň ýa­nyn­da ge­çi­ril­ýän bu mas­la­ha­tyň dün­ýä türk­men­le­ri­ni je­bis­leş­dir­mek, yk­dy­sa­dy, me­de­ni, ylym-bi­lim, sag­ly­gy go­ra­ýyş, sy­ýa­hat­çy­lyk, sport, te­le­ke­çi­lik we beý­le­ki ugur­lar bo­ýun­ça ara­gat­na­şyk­la­ry­my­zy iş­jeň­leş­dir­mek ba­bat­da örän mö­hüm äh­mi­ýe­ti­niň bol­jak­dy­gy­na berk ynan­ýa­ryn.

19.09.2018ý.

Giňişleýin

Türk­me­nis­ta­nyň yk­dy­sa­dy üs­tün­lik­le­ri­niň Türk­me­nis­ta­nyň Ga­raş­syz­lyk gü­nü­niň 27 ýyl­lyk baý­ra­my­na ba­gyş­la­nan ser­gä gat­na­şy­jy­la­ra

Hor­mat­ly da­ba­ra gat­na­şy­jy­lar!
Eziz il­deş­ler!

Si­zi Türk­me­nis­ta­nyň yk­dy­sa­dy üs­tün­lik­le­ri­niň Türk­me­nis­ta­nyň Ga­raş­syz­lyk gü­nü­niň 27 ýyl­lyk baý­ra­my­na ba­gyş­la­nan ser­gi­si­niň açyl­ma­gy bi­len tüýs ýü­rek­den gut­la­ýa­ryn! Türk­men döw­le­ti­niň baş baý­ra­my bo­lan mu­kad­des Ga­raş­syz­ly­gy­my­zyň 27 ýyl­ly­gy my­na­sy­bet­li ge­çi­ril­ýän bu ser­gi­niň uly üs­tün­lik­le­re eýe bol­ma­gy­ny tüýs ýü­rek­den ar­zuw ed­ýä­rin!

19.09.2018ý.

Giňişleýin

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow “Amul — Ha­zar 2018” halkara aw­to­ral­li­si­niň ýe­ňi­ji­le­ri­ne we gat­na­şy­jy­la­ra baý­rak­la­ry gow­şur­mak da­ba­ra­sy­na gat­naş­dy

2018-nji ýylyň 18-nji sentýabry. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow ge­çen hep­de­de ýur­du­myz­da ge­çi­ri­len hem-de ägirt uly üs­tün­li­ge bes­le­nen “Amul — Ha­zar 2018” hal­ka­ra aw­to­ral­li­si­ne gat­na­şan türk­men tür­gen­le­ri­ne – baý­rak­ly orun­la­ra my­na­syp bo­lan hem-de ýa­ry­şa gat­na­şan tür­gen­le­ri­mi­ze baý­rak­la­ry gow­şur­mak da­ba­ra­sy­na gat­naş­dy.

19.09.2018ý.

Giňişleýin