Hazar Ykdysady Forum - Awaza 2019

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna seredildi.

Milli Liderimiz «Oguzhan» köşkler toplumyndan çykyp, Ministrler Kabinetiniň binasyna welosipedli ugrady.

Soňky ýyllarda döwlet Baştutanymyzyň jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgelerini kemala getirmäge berýän uly ünsi netijesinde sportuň dürli görnüşlerini, şol sanda welosiped sportuny wagyz etmek we ösdürmek, ilaty, esasan-da, ýaşlary köpçülikleýin bedenterbiýe hereketine işjeň çekmek boýunça giň gerimli işler amala aşyrylýar. 

29.05.2020ý.

Giňişleýin

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzyň etegindäki kölüň kenarynda dynç alyş zolagyny döretmek başlangyjyny öňe sürdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyrdy. Onuň çäklerinde ýurdumyzyň baş şäheriniň demirgazygynda ýerleşýän Gurtly kölüniň çäginde döredilýän dynç alyş maksatly binalaryň gurluşyk taslamalary bilen tanyşdy. Bu ýerde milli Liderimiziň tabşyrygyna laýyklykda, döwrebap dynç alyş düzümi kemala gelýär.

28.05.2020ý.

Giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti paýtagtymyzyň düzümlerini döwrebaplaşdyrmagyň barşy bilen tanyşdy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýewiň haýyşy boýunça paýtagtymyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça alnyp barylýan işler, şäheriň mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn ösüşine gönükdirilen taslamalaryň amala aşyrylyşy, şeýle hem Aşgabadyň günorta künjeginde ýaýbaňlandyrylan gurluşyklarda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy.

Ýurdumyzyň baş şäherinde ýaýbaňlandyrylan toplumlaýyn özgertmeler, adamlaryň durmuşy üçin şertleriň döredilmegi bilen baglanyşykly meseleler paýtagtymyzyň iri täze gurluşyklaryny, onuň durmuş düzümleriniň ösdürilmegini hut öz gözegçiliginde saklaýan milli Liderimiziň hemişelik üns merkezinde durýar.

27.05.2020ý.

Giňişleýin